Projekts Ar Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrības Bibliogrāfijas sekcija sadarbībā ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas Bibliogrāfijas sekciju ir izveidojusi darba grupu, kas realizē projektu "Latvijas bibliogrāfiskās informācijas resursi". 
Projektā iekļauti vairāki pasākumi:
  • aptauja bibliotēkās, informācijas centros un citās iestādēs, lai apzinātu pašu veidotos bibliogrāfiskās informācijas avotus (kartotēkas, iespiestie bibliogrāfiskie rādītāji, datu bāzes). Apzināšana nepieciešama, lai citas bibliotēkas varētu iekļaut šos resursus informacionālo pakalpojumu sniegšanā,
  • aptaujas rezultātu publiskošana, veidojot datu bāzi ar pieeju internetā un publicējot iespiestajā rādītājā un kompaktdiskā,
  • izstāde Bibliogrāfiskās informācijas resursi Latvijā, kurā izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar iespiestajiem bibliogrāfiskajiem rādītājiem un attālās pieejas datu bāzēm,
  • konkursa organizēšana par veiksmīgākajiem bibliogrāfiskajiem rādītājiem un attālās pieejas datu bāzēm, izvērtējot 1999.-2000.gadā izdotos bibliogrāfiskos rādītājus.
Iecerētā projekta pilnīga realizācija un tālākā attīstība atkarīga no finansiālā atbalsta.
Projekta darba grupa pateicas visiem, kas palīdzējuši projekta realizācijā!

| Kas ir bibliogrāfija | Bibliogrāfija pasaulē | Bibliogrāfija Latvijā |
| LBB Bibliogrāfijas sekcija | LATABA bibliogrāfijas komisija |
| Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaļa |
| Bibliogrāfiskā apraksta standarti | Datu bāze | Jaunumi |
| uz sākumlapu |